Essay Database

Pag-aanunsiyo - Kaugnay na Literatura

Date Submitted: 10/15/2003 10:29:25
Category: / Business & Economy
Length: 1 pages (315 words)
Advertisers like other businessmen have a social responsibility to the public they seek to serve. They should not exploit and ride on the weakness of gullible consumers in their desire to increase sales of products and, accordingly, the firm's profits. Any untruthful advertising is unethical, immoral, and unfair to society. Thus, there is a pressing need for the observance of ethics and ethical principles on the part of the advertisers. <Tab/> …
Is this Essay helpful? Join now to read this particular paper
and access over 800,000 just like this GET BETTER GRADES
…kumpanya o produkto sa kadahilanan na maaaring makasira sa negosyo ng kumpanyang tinutukoy. Dapat alisin o iwasan ang pakikipag-kompetensiya sa anunsiyo dahil maaaring malagay sa alanganin ang mga negosyo. <Tab/>Ang anunsiyo ay isang paglilingkod sa mga mamimili pati na rin sa industriya, pangangalakal at sa pampublikong ekonomiya. Ito ay dapat ikarangal sapagkat malaking tulong ang naibabatid nito sa ating lipunan kaya hindi natin dapat kalimutan ang mga prinisipyo ng pag-aanunsiyo.
Need a custom written paper? Let our professional writers save your time.